Opći podaci

Opći podatci o Agenciji sukladno Zakonu o pružanju usluga o turizmu (NN 130/2017)
Registrirani naziv tvrtke: ERIDAN d.o.o. turistička agencija
Registrirana trgovačka marka: ERIDAN d.o.o.
Adresa sjedišta: HR – 21216 Kaštel Stari, Fuležina 12, Republika Hrvatska
Adresa poslovnice za stranke: HR – 21216 Kaštel Stari, Fuležina 12, Republika Hrvatska
Radno vrijeme za stranke: ponedjeljak – petak od 09:00 – 17:00 h
Tel: +385 21 231 655, +385 21 231 977, Fax: +385 21 231 397, email: eridan@eridan.hr
OIB poslovnog subjekta: 63978810525
Porezni broj: 63978810525
EU porezni–identifikacijski broj: HR63978810525
MBS Poslovnog subjekta: 01114166
Registracija: Tt – 17/7118-2 upisan kod Trgovačkog suda u Splitu, MB: 060054117
ID KOD AGENCIJE: HR-AB-21-1114166

Kunski/devizni račun: HR8923600001101494102 otvoren kod Zagrebačke banke, Parlominska 2, 10000 Zagreb
Swift: ZABAHR2X

Voditelj poslova: IVAN ŠUNJERGA, direktor agencije, u svojstvu Osobe odgovorne za poslovanje putničke agencije, sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (N.N.130/2017)
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti
Nadležno nadzorno tijelo: Ministarstvo turizma RH – turistička inspekcija

Način podnošenja prigovora: Sukladno Članku 10. Stavak 2. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15), obaviještavamo potrošače kako prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti isključivo u pisanom obliku, elektronskom poštom na: eridan@eridan.hr ili poštom na adresu: ERIDAN d.o.o., Fuležina 12, 21216 Kaštel Stari, unutar osam (8) dana nakon završetka usluge.

Odgovor na prigovor potrošača, obvezujemo se dati u roku od petnaest (15) dana od dana zaprimanja Vašeg prigovora, na adresu koju navedete u prigovoru kao Vašu adresu.

Zaštita osobnih podataka: Svi osobni podaci fizičkih osoba koje Agencija prikuplja i obrađuje u svrhu organizacije turističkih aranžmana, obrađuju se i čuvaju u svemu sukladno Općoj Europskoj direktivi o zaštiti osobnih podataka (GDPR 2016/679)