OPĆI UVJETI PUTOVANJA za aranžmane putničke agencije eridan

1. Sadržaj aranžmana

Eridan d.o.o. kao organizator Vašeg putovanja jamči provedbu aranžmana sukladno opisu kojeg ste primili. Sadržaj aranžmana će se ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.).

2. Prijave i ugovaranje

Prijave za putovanje primaju se u poslovnici organizatora putovanja kao i u poslovnicama agencija koje on ovlasti. Putnik se može prijaviti Ugovorom/Prijavnicom, osobno, telefonom, telefaksom ili internetom. Prilikom prijave putnik je dužan dati sve podatke ili dokumente koje zahtjeva određeni program putovanja. Putnik jamči da je organizatoru dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju putovanja.

Prilikom prijave kupac uplaćuje akontaciju od 20% vrijednosti aranžmana (ukoliko u ugovoru nije drugačije navedeno), a preostalih 80% iznosa treba uplatiti jednokratno ili obročno najkasnije 14 dan prije polaska na put, ako drugačije nije utvrđeno ugovorom.

Za “rezervacije na upit” uplaćuje se akontacija prema cjeniku. Organizator neće prihvatiti rezervaciju na upit  bez uplaćene akontacije. Ako putnik ne prihvati potvrđenu rezervaciju koja je učinjena prema njegovu zahtjevu, organizator će zadržati uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije. Potpisom Ugovora/Prijavnice i uplatom akontacije putnik potvrđuje da je upoznat s programom i uvjetima putovanja, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza i za putnika i za organizatora. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali djelatnik agencije Eridan i putnik te nakon što putnik uplati cijenu aranžmana ili dio cijene te neosporno osigura plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma.

3. Sadržaj i cijena aranžmana

Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je organizator naveo u programu u dijelu ”cijena aranžmana uključuje”. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana pa ih stoga putnik posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na cijenu aranžmana. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja, a moguće ih je realizirati, plaćaju se turističkom pratitelju ili predstavniku organizatora u valuti zemlje u kojoj se pružaju. Cijene aranžmana objavljene su u kunama, a cijene koje su objavljene i u inozemnim valutama, preračunavaju se i plaćaju u kunama po prodajnom tečaju Zagrebačke banke na dan plaćanja. Organizator zadržava pravo povećanja  objavljenih cijena u slučaju povećanja cijena smještaja, prehrane, prijevoznih i drugih usluga te u slučaju manjeg broja putnika u odnosu na minimalan broj putnika naveden na programu, odnosno u slučaju povećanja tečaja  valuta koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana. Organizator može zahtijevati povećanje ugovorene cijene i to isključivo u pismenom obliku. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem javiti organizatoru u roku od 5 radnih dana od primljene obavijesti. U slučaju odustanka od aranžmana, putnik nema pravo na naknadu štete. Ako putnik svoj odustanak ne dostavi organizatoru u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

4. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obavezuju organizatora u većoj mjeri nego informacije navedene u programu putovanja.

5. Promjena programa

Organizator može otkazati aranžman potpuno ili djelomično ako prije i za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti (vidi točku 1.) Organizator može izvršiti promjenu programa ukoliko dođe do promjena u redu letenja zračnog prijevoznika i redu plovidbe brodara. Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora.

6. Pravo Organizatora na otkaz

Organizator može otkazati aranžman ako se ne prijavi dovoljan broj putnika predviđen za određeni aranžman. Uz program svakog aranžmana organizator objavljuje minimalan broj putnika. Organizator može otkazati aranžman potpuno ili djelomično ako prije i za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje progarma organizatoru bi bile opravdanim razlogom da program ne objavi i ne prima prijave za aranžman.  Organizator  je dužan sve kupce izvijestiti o otkazu najkasnije 5 dana prije početka putovanja te im vratiti cjelokupni uplaćeni iznos aranžmana.

7. Odustajanje putnika od putovanja

Ako putnik želi otkazati putovanje, mora to učiniti pismenim putem. Datum prijama pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova prema slijedećoj ljestvici:

 • za otkaz do 30 dana prije puta organizator naplaćuje 10%  cijene aranžmana
 • za otkaz od 29  do 22 dana prije puta 25% cijene aranžmana
 • za otkaz od 21 do 15 dana prije puta 40% cijene aranžmana
 • za otkaz od 14  do 8  dana prije puta 80% cijene aranžmana
 • za otkaz od 7 do 0 dana prije polaska na put organizator će naplatiti 100% cijene aranžmana
 • ako se putnik ne pojavi ili otkaže aranžman za vrijeme njegova trajanja organizator će naplatiti cjelokupni iznos aranžmana.

Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava kao ni iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od navedenih u ljestvici, organizator zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, kao i na sve druge promjene. Ako putnik koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, organizator zadržava samo troškove uzrokovane zamjenom.

8. Putno osiguranje

U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu (“Narodne novine” br.68/07-u daljnjem tekstu Zakon), organizator u suradnji s osiguravajućim društvom nudi “paket” putnog osiguranja, pri čemu je organizator posrednik. Putno osiguranje sastoji se od zdravstvenog osiguranja putnika tijekom boravka u inozemstvu, osiguranja prtljage, osiguranja od posljedica nesretnog slučaja kao i osiguranja od otkaza putovanja, koji se nude kako za putovanja u inozemstvo tako i u našoj zemlji. Uplatom  akontacije putnik potvrđuje da mu je ponuđen “paket” putnog osiguranja.

Osiguranje od otkaza putovanja plaća se prilikom sklapanja Ugovora  te ga nije moguće uplatiti naknadno. Iznos premije osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva.

9. Prtljaga

Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do mase koju određuje zrakoplovni prijevoznik. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cjenicima zrakoplovnog prijevoznika. Djeca bez obzira na dob nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage u zračnom prijevozu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna komapanija, i to na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga se preporučava osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva. Organizator nije odgovoran za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u hotelu (preporučava se najam sefa). Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta, ovisno gdje su oštećenje ili gubitak nastupili.

10. Obveze Organizatora

Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga kao i o izboru izvršitelja usluga punom pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara putniku kod možebitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (vidi točka 1.) te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U svim slučajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove.

11. Obveze putnika

Putnik je dužan:

 • posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Pratitelj ili predstavnik organizatora će pomoći, ali uz uvjet da se program neometano odvija.
 • cijepiti se i posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju za putovanja u zemlje za koje je potrebno prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije. U tom slučaju putnik prilaže liječničku potvrdu. Neposjedovanje ovih dokumenata, neispravnost putnih isprava koji dovedu do odustajanja od putovanja ili nemogućnosti nastavka  putovanja ne obavezuju organozatora te se obračunavaju otkazni troškovi iz točke 7.
 • poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske, kao i država u kojima boravi tijekom putovanja
 • pridržavati se kućnog reda u svim posjećenim objektima te surađivati s izvršiteljima usluga u dobroj namjeri
 • pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem ili predstavnikom organizatora
 • prilikom polaska na putovanje turističkom pratitelju odnosno predstavniku organizatora predočiti dokument o plaćenom aranžmanu (original voucher, potvrdu uplate, kopiju virmana).

U slučaju nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara organizatoru za učinjenu štetu.

12. Smještaj u sobe/apartmane

Ukoliko kupac – putnik nije izričito ugovorio sobu/apartman s posebnim odlikama, prihvatit će bilo koju sobu/apartman službeno registriranu za izdavanje u dotičnom objektu, opisanu u katalogu  i cjeniku. Ako je moguće, organozator će pokušati zadovoljiti putnikov dodatni zahtjev za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.

13. Rješavanje prigovora

Ako su usluge iz programa nepotpuno i nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki putnik – nositelj ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Svaki putnik prigovor podnosi zasebno. Organizator neće primiti u postupak grupne primjedbe.

Postupak u svezi s prigovorom:

 • odmah, na samom mjestu, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja odnosno predstavnika organizatora, a ako ga nema, kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili predstavnikom organizatora i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samom mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora, koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator  neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti.
 • ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, putnik s turističkim pratiteljem ili predstavnikom organizatora ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u  dva primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde.
 • najkasnije 8 dana po povratku s puta putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik i možebitne račune za dodatne troškove. Organizator će primiti u postupak samo dokumentirane primjedbe koje primi u navedenom roku od 8 dana.
 • Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje u roku od 14 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davatelja usluga najviše za još 14 dana. Organizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu putovanja.
 • dok organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila

Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo kupca na nadoknadu štete.

Putnik koji nije zadovoljan odgovorom organizatora i pridržavao se svih unaprijed navedenih naputaka za provedbu postupka u svezi s prigovorom i raspolaže svom potrebnom dokumentacijom, može se žaliti arbitraži UHPA-e. U skladu s pravilnikom o arbitraži, cjelokupni postupak treba biti dovršen u narednih mjesec dana. Ovim će postupkom ili organizator pristati na nadoknadu štete ili će gost, uz minimalne troškovem saznati da ni na sudu, kojem se dalje može žaliti, nema izgleda da dobije spor.

14. Nadležnost suda

Ako putnik nije zadovoljan organizatorovim rješenjem prigovora, ima pravo na sudsku arbitražu. Za takav slučaj ugovara se nadležnost suda u mjestu sjedišta odgovornog organizatora.

15. Osiguranje jamčevine

U skladu sa Zakonom, Organizator  je zaključio s osiguravajućim društvom ????????????., ADRESA, Ugovor br. 00000000000000 o osiguranju jamčevine za turistički paket aranžman. OSIGURANJE (navedeno koje)  jamči da će sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07) putniku nadoknaditi: cijenu putovanja, ako zbog platne nemogućnosti ili stečaja organizatora izostanu usluge putovanja i troškove koji su nastali zbog platne nemogućnosti ili stečaja organizatora, za povratak putnika u mjesto polaska. U slučaju da dođe do platne nemogućnosti ili stečaja organizatora  putnici koji se zateknu na putovanju neka se odmah jave u poslovnicu OSIGURANJA, ADRESA, osobno ili putem telefona 0000000000000.

16. Osiguranje od odgovornosti

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu organizator ima sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket-aranžman kod OSIGURANJA , ADRESA (Polica br.00000000000).

17. Zaštita osobnih podataka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno te su oni potrebni u procesu realizacije tražene usluge. Organizator se obavezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja podataka trećim osobama su osiguravajuća društva kojima će se proslijediti osobni podaci putnika ukoliko putnik zaključi policu putnog osiguranja. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka organizatora te se mogu koristiti u svrhu marketinških akcija organizatora.

18. Upozorenje

Ovi Opći uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora koji putnik sklapa s organizatorom putovanja.

Potpisivanjem Ugovora putnik u cijelosti prihvaća program i Uvjete putovanja.

Ovo izdanje Uvjeta putovanja isključuje sva ranija izdanja.


Warning: Undefined variable $responsive_view_320 in /home/eridanhr/public_html/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 205

Warning: Undefined variable $responsive_view_480 in /home/eridanhr/public_html/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 209

Warning: Undefined variable $content in /home/eridanhr/public_html/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 121

Warning: Undefined variable $responsive_view_480 in /home/eridanhr/public_html/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136

Warning: Undefined variable $responsive_view_320 in /home/eridanhr/public_html/wp-content/plugins/advanced-floating-content-lite/public/class-advanced-floating-content-public.php on line 136

Hamag EU - Eridan